داستان ما

اولین سال های زندگی استاربگ با تولید انواع کیف های هارد ، هندزفری ، جامدادی و کیف چندکاره در کارگاهی 80 متری رقم خورد و ﺗﻔﮑـﺮ ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺧـﻼقیت وﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻮلید، اﻧﮕﯿﺰه رﺷـﺪ را ﻫـﺮ روز در قلب کارآفرینان جوان ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﮐﺮد. به همین ترتیب ما ﺗﻮاﻧﺴﺘیم در ﺳـﺎل 1397 کارخانه‌ای به وسعت 2000 متر را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨیم و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ تولید را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رسانیم. سپس رویکرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ و افزایش گروه های کالایی و ﻓﺮوش داﻧﺶ ﻣﺤﻮر آﻏـﺎز ﺷﺪ و در همین راستا، محصولاتی از قبیل کوله پشتی ، کیف دوشی و چمدان تولید و در اوﻟـﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ برند استاربگ در ﺗﻬـﺮان ﻋﺮﺿـﻪ شد. در این سال ها استاربگ به توسعه ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ﻫﺎی خود در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان پرداخت. راﻫﺒـﺮان استاربگ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﺧﺮ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ بیشتری را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ، از اﯾﻦ‌رو ﻫمزﻣﺎن ﺑﺎ ارﺗﻘـﺎء ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ‌ﻫـﺎيی همچون اﺳﺘﺨﺪام وآﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و طراحی محصولاتی متناسب ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺐ را آغاز کردند. ﺗﻔﮑـﺮ راﻫﺒﺮی در اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻣﺪرن ﺑﻪ استاربگ ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮد در دوران ﺟـﻮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧـﺪی ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﺣﻮزه کیف و ﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

پیام مدیرعامل

اینک که توفیق خدمت در گروه بزرگ استاربگ نصیب من شده است، از زحمات همه‌ کسانی که با تلاش و دانش خود شرکت را به این جایگاه قابل احترام رسانده‌اند، سپاس گزارم . باشد که بر پایه عمل و نیز تدوین برنامه‌های روزآمد و قابل انعطاف بتوانیم، علاوه بر افزایش سهم بازار وارتقای جایگاه برند فردایی روشن را برای عموم ذینفعان استاربگ رقم بزنیم.

1401

ﺗﻔﮑـﺮ راﻫﺒﺮی


تبدیل به ﺑﺮﻧـﺪی ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﺣﻮزه کیف و ﻣﺪ

1400

ارﺗﻘـﺎء ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی


اﺳﺘﺨﺪام وآﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ

1399

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﺧﺮ


اوﻟـﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ و توسعه ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ﻫﺎی خود در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان

1398

فروش دانش محور


افزایش گروه های کالایی

1397

اﻧﮕﯿﺰه رﺷـﺪ


افتتاح کارخانه‌ای به وسعت 2000 مترمربع

سرمایه های انسانی

نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین سرمایه‌ هر سازمان دانش‌محور است. آن‌چه استاربگ را در اوج نشانده، 200 نفر نیروی انسانی توانمند و متخصصی است که بر پایه‌ نیازهای بازار، در محیطی دانش‌محور و دوستانه، به دنبال ارائه‌ بهترین راهکارها، محصولات و خدمات به مشتریان هستند. تلاش ما بر آن بوده است که بر پایه‌ یادگیری و یاددهی مستمر، محیطی تعاملی به‌وجود آوریم.

ماموریت

ما برآنیم که رویشی نو در سبک زندگی پدید آوریم ، به زیبایی آینده و با اصالت.
استاربگ از همین رویش است ، خطوطش در امتداد بارش ستارگان است و مسیر پر فراز و نشیب آینده را روشنی می بخشد .

به خانواده بزرگ استاربگ بپیوندید

ممتاز بودن

می خواهیم پیشرو باشیم

ویژگی ممتاز استاربگ ، اشتیاقی بی‌پایان به نوآوری و بهبود مداوم کیفیت ، تولیدات و خدمات است.

ارزش‌آفرینی

شناخت دقیق نیازهای مشتریان

هدف ما شناخت دقیق نیازهای مشتریان و حرکت به سمت پاسخ‌دهی به این نیاز‌هاست، تا مشتریان به سازمان‌‌هایی با بهره‌وری بالا تبدیل شوند. شیوه‌ی کار ما ایجاد روابط بلندمدت از طریق پاسخگویی معتبر و مستمر به مشتریان و ارزش‌آفرینی برای آنان است.

وفای به تعهدات

به تعهدات خود در برابر مشتریان و کارکنان‌مان وفاداریم

به تعهدات خود در برابر مشتریان و کارکنان‌مان وفاداریم و اعتماد آن‌ها را پاس می‌داریم. ما افتخار می‌کنیم که برای همه شرکای خود به عنوان یک شریک تجاری پایدار شناخته شویم.

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart